Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
Khí tượng thủy văn
4
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Kh&iacute; tượng thủy văn v&agrave; Biến đổi kh&iacute; hậu</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/55/Danh mục TTHC BĐKH.pdf
  
Lĩnh vực Môi trường
3
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực M&ocirc;i trường</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/57/Danh mục TTHC môi trường.pdf
  
Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ
4
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Đo đạc v&agrave; Bản đồ</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/58/Danh mục TTHC ĐĐBĐ.pdf
  
Lĩnh vực Tài nguyên nước
3
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực T&agrave;i nguy&ecirc;n nước</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/59/Danh mục TTHC TNN.pdf
  
Lĩnh vực Đất đai
3
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Đất đai</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/60/Danh mục TTHC đất đai.pdf
  
Lĩnh vực Khoáng sản
3
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Kho&aacute;ng sản</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/61/Danh mục TTHC KS.pdf