Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
Lĩnh vực Đất đai
2
<p>&nbsp;&nbsp;</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/10/mau khai thac theo TT 34.docx
  
Lĩnh vực Khoáng sản
2
<p>&nbsp; &nbsp;</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/11/MAUDONDC-KS1.docx
  
Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ
2
<p>&nbsp; &nbsp;</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/13/MAUDON1.docx
  
Lĩnh vực Tài nguyên nước
2
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/14/MAUDONNUOC.pdf
  
Khí tượng thủy văn
2
<p>&nbsp; &nbsp;</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/17/MAUDON1.docx
  
Lĩnh vực Môi trường
2
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/20/MAUDON MOI TRUONG.docx
  
Lĩnh vực Đất đai
3
<p>Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh đất đai</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/28/Lĩnh vực Đất đai.pdf
  
Lĩnh vực Môi trường
3
<p>Thủ tịch h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực m&ocirc;i trường</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/29/Lĩnh vực Môi trường.pdf
  
Lĩnh vực Khoáng sản
3
<p>Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực kho&aacute;ng sản</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/30/Lĩnh vực Khoáng sản.pdf
  
Lĩnh vực Tài nguyên nước
3
<p>Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực T&agrave;i nguy&ecirc;n nước</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/31/Tài nguyên Nước.pdf
  
Khí tượng thủy văn
3
<p>Thủ tuch h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực thủy văn</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/32/Lĩnh vực  Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.pdf
  
Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ
3
<p>Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Đo đạc v&agrave; Bản đồ</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/33/Lĩnh vực Đo đạc bản đồ.pdf
  
Lĩnh vực Đất đai
3
<p>Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh được sửa đổi, bỏ sung trong lĩnh vực đất đai</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/34/1720(23.09.2021_14h29p01)_signed.pdf