Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
Khí tượng thủy văn
4
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Kh&iacute; tượng thủy văn v&agrave; Biến đổi kh&iacute; hậu</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/55/Danh mục TTHC BĐKH.pdf
  
Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ
4
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Đo đạc v&agrave; Bản đồ</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/58/Danh mục TTHC ĐĐBĐ.pdf
  
Lĩnh vực Đất đai
3
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Đất đai</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/60/Danh mục TTHC đất đai.pdf
  
Lĩnh vực Khoáng sản
3
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Kho&aacute;ng sản</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/61/Danh mục TTHC KS.pdf
  
Thủ tục
4
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Bồi thường nh&agrave; nước</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/62/Danh mục TTHC BTNN.pdf
  
Thủ tục
2
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực C&ocirc;ng chức, Vi&ecirc;n chức</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/64/Danh mục TTHC CCVC.pdf
  
Thủ tục
4
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Giải quyết khiếu nại</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/66/Danh mục TTHC GQKN.pdf
  
Thủ tục
4
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Giải quyết tố c&aacute;o</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/67/Danh mục TTHC GQTC.pdf
  
Thủ tục
2
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Ph&ograve;ng chống tham nhũng</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/69/Danh mục TTHC PCTN.pdf
  
Thủ tục
2
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Tiếp c&ocirc;ng d&acirc;n</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/70/Danh mục TTHC TCD.pdf
  
Thủ tục
2
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Xử l&yacute; đơn thư</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/71/Danh mục TTHC XLĐT.pdf
  
Thủ tục
2
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực Tổng hợp</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/72/Danh mục TTHC TH.pdf
  
Lĩnh vực Môi trường
3
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực M&ocirc;i trường</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/73/Danh mục TTHC môi trường.pdf
  
Lĩnh vực Tài nguyên nước
3
<p>Danh mục Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh lĩnh vực T&agrave;i nguy&ecirc;n nước</p>
/Lists/ThuTuc/Attachments/74/Danh mục TTHC TNN.pdf