Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6/2/2021 12:00:00 AM
Điện Biên đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021, là dự án đặc biệt quan trọng, việc triển khai thực hiện dự án sẽ gỡ được nút thắt về giao thông vận tải, nâng cao năng lực vận tải hàng không và tạo điều kiện để tỉnh Điện Biên thu hút đầu tư, phát huy tiềm và năng lợi thế, đặc biệt là về du lịch; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Điện Biên và miền Tây bắc của Tổ quốc.

UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020.

Theo đó Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên có tổng mức đầu tư là: 1.100 tỷ đồng. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các đối tượng bị thu hồi đất: Đối với các hộ gia đình, cá nhân  bị ảnh hưởng: 1.215 hộ, với diện tích được thu hồi là 62.051 ha; Đối với tổ chức bị ảnh hưởng: tổng số 22 tổ chức, với diện tích thu hồi là 107,069 ha.

Dự án gồm các điểm tái định cư: Điểm Tái định cư số 01; Điểm tái định cư số 3, số 3 mở rộng; Điểm tái định cư C13 được phê duyệt tại Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư; Xây dựng Điểm tái định cư số I dự án Nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên; Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên; Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên;

- Điểm Tái định cư số 01 (tại địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên): Dự án xây dựng Điểm Tái định cư số 01 phải thực hiện thu hồi 12,7 ha của 89 hộ dân và 01 tổ chức để bố trí  TĐC cho khoảng 560 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên;

- Điểm tái định cư số 3, số 3 mở rộng (tại địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên): Dự án Điểm Tái định cư số 03, số 03 mở rộng phải thực hiện thu hồi 8,6 ha của 59 hộ dân và 08 tổ chức để bố trí  TĐC cho khoảng 401 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên;

- Điểm tái định cư C13 (tại địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên): Dự án xây dựng Điểm Tái định cư C13 có diện tích đã giải phóng mặt bằng là 0,98ha/1,83ha, diện tích còn lại phải giải phóng mặt bằng là 0,85 ha của 40 hộ.

Để thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án, Tỉnh ủy Tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 6970-QĐ/TU ngày 18/8/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Điện Biên Phủ và dự án  giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Thông báo số 155-TB/TU ngày 14 tháng 4 năm 2021 về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên;

  Ngày 25 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 1530//KH-UBND triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên.

Điểm Tái định cư số 01 - Cảng hàng không Điện Biên tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

Mục đích Kế hoạch: xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các điểm tái định cư đảm bảo việc bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng xong trước ngày 30/6/2021; đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ di dời các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, bàn giao đất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trước ngày 30/8/2021.

Theo đó, Kế hoạch cũng nêu nhiệm vụ chung cần thực hiện:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện;huy động nguồn lực tài chính, tập trung nhân lực đảm bảo giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân hiểu và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân.

- Tổ chức nghiêm túc kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công khai minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định và đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật các điểm tái định cư đảm bảo theo đúng quy định.

- Hoàn thiện việc giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và bàn giao đất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để triển khai thực hiện dự án.

Nội dung Kế hoạch cũng chỉ ra nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện:

1. UBND thành phố Điện Biên phủ

Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm tái định cư đảm bảo chất lượng, đồng bộ và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Xây dựng cụ thể kế hoạch, giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương, chính sách di dời dân cư; chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức đoàn thể của thành phố và các phường tích cực vào cuộc, tham gia vận động, đối thoại nhân dân; phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Thực hiện đồng thời các nhiệm vụ liên quan đến công tác GPMB, bố trí tái định cư để rút ngắn thời gian thực hiện quy trình GPMB theo quy quy định của pháp luật.

2. UBND huyện Điện Biên

Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nhanh các thủ tục kiểm đếm, lập phương án và chi trả đền bù, ố trí tái định cư cho các hộ dân, bàn giao mặt bằng cho các tổ chức thuộc phạm vi GPMB sân bay được quy hoạch xây dựng lại trên địa bàn huyện.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo thu hồi đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất cho ACV và các tổ chức phải di dời đến địa điểm quy hoạch mới.

Hướng dẫn, hỗ trợ UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên và các sở, ban, ngành trong việc thực hiện các thủ tục, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét xử lý các tồn tại vướng mắc (nếu có) khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Chủ trì, phối hợp với  UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên và các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất cụ thể để giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các điểm tái định cư.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND thành phố Điện Biên Phủ tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về thu hồi đất quốc phòng, đất an ninh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.

4. Sở Tài Chính

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Điện Biên Phủ, các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn NSNN trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên theo cơ cấu nguồn vốn đầu tư được được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư các dự án thành phần tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành và UBND thành phố tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ cây trồng vật nuôi

 5. Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí kịp thời để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đầu tư xây dựng cơ hạ tầng vị trí địa điểm mới của các tổ chức và đầu tư hạ tầng kỹ thuật điểm tái định cư theo tiến độ của dự án.

6. Sở Xây Dựng

Phối hợp, hỗ trợ UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên và các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng khu đất, địa điểm mới của các tổ chức phải di chuyển thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất cụ thể để giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các điểm tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên.

Chủ động phối hợp, tổ chức  phổ biến rộng rãi chủ trương thu hồi đất đến từng người sử dụng đất biết để thực hiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản và xác nhận hồ sơ địa chính khu đất thu hồi, xác định nguồn gốc sử dụng đất, tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quyết định thu hồi đất theo quy định.

Tình hình, tiến độ thực hiện Dự án GPMB, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch ci tiết Cảng hàng không Điện Biên tính đến ngày 27/5/2021:

- Tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các đối tượng bị thu hồi đất: đã hoàn thành công tác đo đạc, quy chủ với tổng số 23 tổ chức và khoảng 1.599 hộ dân.

- Tiến độ thực hiện xây dựng hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng: UBND thành phố đã hoàn thành hồ sơ điều chỉnh dự án các hạng mục (xây dựng hoàn trả đoạn tránh đường sân bay nối đường đi xã Thanh Hưng và đi xã Thanh Luông, đoạn tránh đường sân bay nối tổ 1,2 với tổ 8 Thanh Trường)

Cảng hàng không Điện Biên phủ

Việc triển khai thực hiện Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sẽ tháo gỡ được nút thắt về kết nối hạ tầng, giao thông, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.

Việc triển khai thực hiện Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sẽ tháo gỡ được nút thắt về kết nối hạ tầng, giao thông, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.

Nguyễn Đăng Nam – PGĐ Sở TN&MT