Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6/3/2021 12:00:00 AM
Điện Biên triển khai thực hiện thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, giai đoạn 2021 - 2025

 Để đảm bảo đáp ứng vật liệu đắp, san lấp mặt bằng cho các dự án, công trình trọng điểm: Dự án Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên; Dự án sân golf; Các khu tái định cư phục vụ dự án Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên; Dự án trung tâm hành chính chính trị; Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm; Dự án Khu dân cư gắn kết du lịch sinh thái Ta Po…vv và các công trình, dự án trọng điểm khác có nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh với tổng khối lượng ước tính khoảng 7,4 triệu m3.

Đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở tài liệu về ranh giới, trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác, các khu vực nghiên cứu thăm dò, khai thác, sử dụng trong giai đoạn 2021- 2025;  Xác định các khu vực thăm dò, khai thác, góp phần lập lại trật tự theo quy định của pháp luật về khoáng sản, đảm bảo cho công tác an ninh trật tự và giữ gìn môi sinh, môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/5/5021, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch thực hiện thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 951/QĐ-UBND. Theo đó các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên gồm 12 vị trí (tổng diện tích khoảng 105 ha; tổng trữ lượng khai thác ước đạt gần 7,432 triệu m3)  đưa vào thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn đến 2025.

 Các vị trí, khu vực khai thác đất đã được khảo sát xác định trữ lượng, đánh giá chất lượng (06 vị trí):

+ Điểm số 2 : tại Bản Hua Ná, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;

+ Điểm số 3: tại Bản Pom Loi, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

+ Điểm số 4: Khu TĐC Khe Chít 2, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

+ Điểm số 5: Khu Trung tâm HCCT Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

+ Điểm số 6, số 7: Bản Nà Púng, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Một số vị trí, khu vực khai thác dự kiến do các đơn vị đề xuất (06 vị trí):

+ Dự án Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư đường vành đai phía Bắc: tại Phường Thanh Trường, Him Lam, xã Thanh Minh - thành phố Điện Biên Phủ; xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

+ Khu Trung tâm thương mại Dịch vụ Văn hóa (Khu C): Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (thuộc quy hoạch phân khu đang tổ chức điều chỉnh).

+ Hồ Huổi Trạng Tai (Ban QLDA NNPTNT): Gồm vị trí 01 và vị trí 02 tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

+ Dự án đường giao thông kết nối các  khu kinh tế trọng điểm thuộc vùng động lực dọc QL 279 và QL12 tỉnh Điện Biên: Gồm vị trí 01 và vị trí 02  tại đội 14 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Kế hoạch số đã phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện triển khai nghiên cứu các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp:

1. Sở Xây dựng: Kiểm tra, quản lý và hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch sau khi được phê duyệt theo quy định; Công bố, công khai danh mục các khu vực đã được phê duyệt trong Kế hoạch để các tổ chức, cá nhân nắm bắt; định kỳ rà soát, đề xuất hủy bỏ, bổ sung các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp mới và các nội dung có liên quan trong Kế hoạch để đảm bảo phù hợp với quy định và yêu cầu, thực tế.

2. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, mua, bán, tập kết, vật chuyển, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, chuyên đề, tổ công tác... để triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát; định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp theo Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường... theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định các thủ tục về môi trường, thuê đất, cấp phép, xác định nghĩa vụ tài chính với Nhà nước về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các khu vực đấu giá và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

4. Cục Thuế tỉnh: Chủ trì thanh tra, kiểm tra việc kê khai và nộp các loại thuế, phí phát sinh theo quy định của pháp luật; thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gửi tổ chức, cá nhân theo Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của cơ quan chức năng có thẩm quyền; theo dõi đôn đốc các tổ chức cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước theo quy định. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước UBND tỉnh nếu gây thất thu ngân sách nhà nước.

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường công tác kiểm tra xử lý những trường hợp thăm dò, khai thác đất làm vật liệu san lấp vi phạm điểm cao, ranh giới quân sự, ảnh hưởng xấu đến nhiệm vụ quốc phòng. Phối hợp các sở, ngành và UBND các địa phương quản lý chặt chẽ các khu vực dự trữ nguồn vật liệu đất đắp, san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh; xử lý và đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định; Chỉ đạo các đơn vị Bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, UBND các địa phương quản lý chặt chẽ địa bàn; tổ chức đấu tranh phòng chống hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh đất làm vật liệu san lấp trái phép trong khu vực biên giới tỉnh.

6. UBND thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

- Căn cứ Kế hoạch đầu tư công giai đoạn đến năm 2025 tiến hành rà soát nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san đắp các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trên cơ sở đó đề xuất các địa điểm, vị trí, khu vực khai thác đất làm cơ sở trình UBND tỉnh bổ sung vào Kế hoạch.

- Quản lý và bảo vệ các địa điểm, khu vực nghiên cứu thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp khi chưa có đơn vị thăm dò, khai thác, sử dụng; ngăn ngừa tình trạng thăm dò, khai thác, sử dụng trái phép. Thường xuyên kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trong việc sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn không đúng mục đích và không chứng minh được nguồn gốc khai thác hợp pháp.

Việc thăm dò, khai thác, cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, ngăn chặn khai thác trái phép, bảo vệ hạ tầng giao thông, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên; phù hợp với quy hoạch xây dựng, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên; sử dụng hiệu quả mặt bằng sau khai thác và huy động nguồn vốn và phát huy năng lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia nghiên cứu lập quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp theo quy định của pháp luật.

Lò Lan