Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Điện Biên: Hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Với sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cùng sự đôn đốc, chỉ đạo thường xuyên của ban chỉ đạo các cấp nên công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã hoàn thành ở cả 3 cấp.

 Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính", tỉnh Điện Biên đã tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định: số 664/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 về việc Ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên; số 689/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên;

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá tình hình sử dụng vốn tài nguyên đất của tỉnh tại thời điểm 31/12/2019; xây dựng hệ thống thông tin chi tiết về đất đai, làm cơ sở để hoạch định các chính sách, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả vốn tài nguyên đất. Đơn vị thực hiện điều tra kiểm kê gồm UBND cấp xã, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa; Ban quản lý rừng phòng hộ huyện và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại; các tổ chức sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

 Theo đó, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, ở các cấp hành chính xã, huyện, tỉnh. Đối tượng thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: Diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng Nhà nước giao quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, các Ban quản lý rừng phòng hộ huyện và các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích của UBND xã, phường, thị trấn; đất cụm công nghiệp; diện tích đất bị sạt lở bồi đắp; diện tích các đảo.

Đến nay, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã cơ bản hoàn thành ở cả 3 cấp. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm trình UBND tỉnh phê duyệt tại Báo cáo số 329/BC-UBND ngày21/10/2020 Kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo kết quả kiểm kê đất đai, tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Điện Biên là 953.992,60 ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 883.957,72 ha; đất phi nông nghiệp là 26.544,31 ha; đất chưa sử dụng là 162.304,88 ha.

 Mặc dù đã cơ bản hoàn thành nhưng tiến độ công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên được đánh giá vẫn còn chậm. Nguyên nhân do một số địa phương chưa bố trí được kinh phí nên chậm phê duyệt dự toán, từ đó dẫn đến việc đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện chậm; một số đơn vị hành chính cấp xã, huyện có thay đổi địa giới hành chính do thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kiểm kê. Cùng với đó, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng là một trong những nguyên nhân khách quan khiến việc kiểm kê tại các địa phương bị chậm.

Trần Phan