Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6/29/2020 12:00:00 AM
Điện Biên: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 5/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Lò Văn Tiên, Phó chủ tịch tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo kiểm tra công tác Kiểm kê đất đai tại huyện Mường Ảng

Ngày 17/7/2019, UBND tỉnh Điện Biên có Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên theo phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đã được phê duyệt.

 Theo Phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, công tác kiểm kê đất đai cấp xã được thực hiện từ ngày 1/8/2019 và giao nộp sản phẩm trước ngày 16/1/2020. Tuy nhiên doquy định định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành muộn nên việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí và bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 cho các đơn vị thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất bị chậm, vì vậy tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh đã không đạt tiết độ.

Mặt khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội và cách ly các trường hợp cần thiết nên việc thực hiện ở các địa phương cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt công tác đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm của cấp huyện đối với cấp xã làm cho tiến độ chung của cả tỉnh đều phải chậm lại không thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai đồng thời thực hiện kiểm tra chất lượng chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm kê đất đai tại cấp xã và huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tổ chức kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của cấp xã và cấp huyện tại địa bàn của 28 xã và 10 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh từ ngày 14/2/2020 đến ngày 23/2/2020. Qua đó, tổ kiểm tra đã kịp thời phát hiện các sai sót và chấn chỉnh lại công tác kiểm kê đất đai tại cấp xã như chưa thu thập đầy đủ tài liệu dữ liệu để phục vụ kiểm kê đất đai, việc xác định loại đất còn chưa chính xác…vv,

Ngày 14/5/2020, Đồng chí Lò văn Tiến, phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, trưởng ban chỉ đạo kiểm kê cùng các đồng chí là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo sở Tài chính là thành viên trong ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019 của tỉnh đã thực hiện kiểm tra công tác kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã và cấp huyện tại huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo,

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch tỉnh, trưởng ban chỉ đạo, đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện sản phẩm kiểm kê đất đai năm 2019; bố trí lực lượng phối hợp cùng Trung tâm Quản lý đất đất đai và UBND cấp xã thực hiện kiểm tra nghiệm thu kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của cấp xã; tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai cấp huyện; giao nộp sản phẩm về sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trước ngày 30/5/2020.

Dương Thị Minh Dịu