Skip Ribbon Commands
Skip to main content
8/25/2021 12:00:00 AM
Hội thảo trực tuyến phổ biến, hướng dẫn các quy định Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường khu vực miền Bắc

Ngày 25/8/2021, Tổng cục Môi trường tổ chức các Hội thảo trực tuyến giới thiệu nội dung quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ở khu vực miền Bắc với sự tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường tại 28 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc, đại diện các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng và một số cơ quan liên quan khác.

Toàn cảnh Hội thảo trực tuyến phổ biến quy định Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.

Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh Điện Biên được tổ chức tại hội trường tầng 3, Trụ sở nhà hợp khối, Sở Tài nguyên và Môi trường với tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Tới - Giám đốc  Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường, đồng chí Cao Minh Chính - Chi cục phó phụ trách Chi cục Bảo vệ môi trường cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường nhấn mạnh, quan trắc môi trường là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, cung cấp các số liệu về hiện trạng chất lượng môi trường, đánh giá hoạt động xả thải ra môi trường để từ đó góp phần giúp cho các cơ quan quản lý thực hiện chức năng quản lý môi trường. Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021 thay thế cho Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 /9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường và Chương III Thông tư số 43/2015/ TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT tích hợp các quy định trong lĩnh vực quan trắc môi trường, với nhiều quy định được bổ sung phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2020, là công cụ pháp lý quan trọng giúp hoạt động quan trắc môi trường ngày càng được thực hiện bài bản và thống nhất trên phạm vi cả nước.

Hội thảo trực tuyến  đã giới thiệu chi tiết các quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất, trầm tích; nước thải, khí thải công nghiệp và bùn thải từ hệ thống xử lý nước; Quy định về kỹ thuật quan trắc các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stockholm và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP; Quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường; Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc chất lượng nước mặt và chất lượng không khí xung quanh, nước thải và khí thải tự động, liên tục; Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục và quy định về quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Thông qua Hội thảo, các vướng mắc, ý kiến trao đổi từ phía các địa phương, các đại biểu về những quy định trong Thông tư số 10/2021/TT-BTNM đã được Tổng cục Môi trường giải đáp cụ thể để các quy định trong Thông tư số 10/2021/TT-BTNM được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

                                                                   Tin, bài: Nguyễn Hiền