Skip Ribbon Commands
Skip to main content
7/16/2021 12:00:00 AM
Họp triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Thực hiện Kế hoạch 2783/KH - UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về Rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Văn bản số 915/UBND-KTN ngày 02/4/2021 về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019- 2023 trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 726/HD-STNMT-SNNPTNT ngày 8/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 02/3/2020 của UBND huyện Tủa Chùa về việc Rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa.
Ngày 09/7/2021, Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa tổ chức họp triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện để triển khai, quán triệt, hướng dẫn các đơn vị thực hiện trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Minh Tuân, HUV, PCT UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Cuộc họp tập trung vào việc xác định các nội dung, khối lượng, cách thức thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trong thời gian tới; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là UBND các xã, thị trấn. Theo đó, quyết tâm từ nay đến hết năm 2023 phải hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, riêng đất lâm nghiệp có rừng phải hoàn thành trước ngày 30/11/2021.
Kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tuân HUV, PCT UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện, Trung tâm Quản lý đất đai, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, nội dung, yêu cầu./.


Vừ Lử, Phòng TN&MT Tủa Chùa