Skip Ribbon Commands
Skip to main content
12/15/2021 12:00:00 AM
HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/12/2021, HĐND tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND Quy định điều kiện về diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nghị quyết gồm 4 Điều: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tổ chức thực hiện; Hiệu lực thi hành.

Nội dung cơ bản của Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 08 m2 sàn/người.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XV, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Trần Phan