Skip Ribbon Commands
Skip to main content
10/7/2021 12:00:00 AM
Huyện Điện Biên tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế

Về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid -19, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại Văn bản số 2324/UBND-KTN, ngày 26/7/2021 về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid -19, UBND huyện giao phòng Y tế chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã trên địa bàn huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid -19 nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu cách ly (cách ly tập chung, cách ly tại nhà và các khu cách ly khác) trên địa bàn huyện thực hiện công tác thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch Covid -19 theo đúng quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid -19 Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid -19; Công văn số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về việc Quản lý vỏ lọ vắc xin Covid -19.

Thùng thu gom chất thải lây nhiễm có thành cứng và có nắp đậy

Trường hợp các cơ sở xử lý chất thải trên địa bàn huyện không đảm bảo đủ năng lực xử lý hoặc không đủ năng lực hạ tầng xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện Báo cáo UBNB tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, hỗ trợ.

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp Chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển giao chất thải, đặc biệt là chất thải có nguy cơ chứa SARS-Cov 2, vỏ lọ vắc xin Covid -19, khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch Covid -19 đã qua sử dụng thải bỏ./.

Tin: Đoàn Hương