Skip Ribbon Commands
Skip to main content
2/1/2016 12:00:00 AM
Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25/11/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 3018/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016
Danh mục các cuộc thanh tra và chi tiết Quyết định xem TẠI ĐÂY