Skip Ribbon Commands
Skip to main content
2/1/2016 12:00:00 AM
Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 15/12/2015, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1848/QĐ-STNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016
Danh mục các cuộc thanh tra và chi tiết Quyết định xem TẠI ĐÂY