Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/4/2023 12:00:00 AM
Kết quả thực hiện phát triển trồng cây mắc ca trên địa bàn huyện Điện Biên Đông

Huyện Điện Biên Đông được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án trồng cây mắc ca tại các xã: Na Son, Nong U, Pu Nhi, Xa Dung, Pú Nhi, Keo Lôm, Pú Hồng, Phì Nhừ, Phình Giàng.

Ngay sau khi có Quyết định chủ trương của UBND tỉnh, UBND huyện đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Nhà đầu tư tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và tuyên truyền chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể, thành lập và tổ chức hoạt động Hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trồng Mắc ca tới tập thể. Triển khai đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3510/UBND-KTN ngày 28/10/2022 về việcTriển khai Thông báo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họptrực tuyến về tình hình triển khai thực hiện các dự án trồng Mắc ca được BanThường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực cấp xã về công tác tuyên truyền các dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây Mắc ca và giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với các Nhà đầu tư có dự án trồng Mắc ca trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trong vùng quy hoạch Dự án trồng cây Mắc ca đồng thuận tham gia thực hiện dự án; phân định rõ trách nhiệm của các bên để chủ động thực hiện theo trách nhiệm Pháp luật đã quy định; tăng cường công tác đo đạc, quy chủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác định hạn mức sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các chính sách về đất đai theo quy định của Pháp luật và chủ trương của UBND tỉnh; quản lý chặt chẽ việc bảo vệ rừng, sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hướng dẫn, kiểm tra chínhquyền các địa phương và các doanh nghiệp trồng cây Mắc ca trên địa bàn huyện thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai theo quy định hiện hành.

1. Kết quả đạt được

Đến tháng 11 năm 2022, thực hiện trồng mắc ca trên địa bàn các xã đạt 459 ha, song song với đó là đo đạc quy chủ đất đến nay các nhà đầu tư đã tổ chức đo đạc được 8.004 ha đất, đang hoàn thiện hồ sơ, dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:

(1) Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại xã Pu Nhi nhà đầu tư Công ty cổ phần HD Kinh Bắc:

Quy mô được phê duyệt đầu tư là 1.250 ha, diện tích trồng Mắc ca 1.200 ha. Lũy kế đến nay đo đạc, quy chủ cấp giấy CNQSDĐ đạt 630 ha; năm 2021 thực hiện trồng được 420 ha, năm 2022 trồng thêm 30 ha, lũy kế đến tháng 11/2022 trồng được 450 ha/1.200ha

Đã thành lập được 01 Hợp tác xã Nông nghiệp H&T tại xã Pu Nhi, có 34 hộ tham gia.

(2) Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao của Công ty cổ phần HD Kinh Bắc:

Thực hiện tại 4 xã Na Son, Nong U, Pu Nhi, Xa Dung. Quy mô được phê duyệt đầu tư  là 7.400 ha, trong đó Nhà nước cho thuê đất diện tích dự kiến 5.180 ha; Nhà đầu tư hợp tác, liên kết với người dân với diện tích dự kiến 2.220 ha. Lũy kế đến nay đo đạc, quy chủ đạt 1.320 ha; đến tháng 11 năm 2022 đã làm đất, đào hố tại xã Na Son 300 ha và trồng được 09 ha diện tích cây Mắc ca.

(3) Dự án trồng cây Mắc ca công nghệ cao của Công ty cổ phần Mắc ca Kinh Bắc Điện Biên:

 Thực hiện tại 4 xã Keo Lôm, Pú Hồng, Phì Nhừ, Phình Giàng. Quy mô được phê duyệt 7.000 ha, trong đó Nhà nước cho thuê đất diện tích dự kiến 4.900 ha; Nhà đầu tư hợp tác, liên kết với người dân với diện tích dự kiến 2.100 ha. Lũy kế đến nay đo đạc, quy chủ đạt 1.080 ha (xã Keo Lôm 710 ha, xã Phình Giàng 310 ha), dự kiến đến 31/12/2022 đo đạc quy chủ đạt 1200 ha.

(4) Dự án trồng tập trung cây Mắc ca của Công ty cổ phần AGIINTRACOM:

Thực hiện tại 3 xã Mường Luân, Luân Giói, Chiềng Sơ. Quy mô được phê duyệt 8.633 ha, trong đó Nhà nước cho thuê đất diện tích dự kiến 2.929 ha; Nhà đầu tư hợp tác, liên kết với người dân với diện tích dự kiến 5.704 ha. Lũy kế đến nay đo đạc, quy chủ về đất đai đạt 4.974 ha. Công ty đã hoàn thành việc đo đạc địa chính tại xã Luân Giói, Mường Luân; đang triển khai đo đạc xã Chiềng Sơ và hoàn thiện hồ sơ, trình các Sở, ngành phê duyệt bản đồ và làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

2. Một số tồn tại khó khăn

+ Đất đai vùng dự án có nhiều khe, hẻm, vực, độ dốc lớn, bề mặt địa hình chia cắt mạnh nên hệ số sử dụng đất trung bình không đạt diện tích theo chủ trương được duyệt; Tình trạng canh tác xen kẽ, xâm canh nhiều nên việc đo đạc quy chủ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗtrợ khai hoang cải tạo đất gặp nhiều khó khăn. 

+ Tâm lý của người dân còn dè dặt trong việc hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật hợptác xã do chưa sẵn sàng tâm lý đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài; thu nhập trước mắt chưa có, quen với tập quán sản xuất do tự do cá thể, so sánh giá trị thu nhập khi tham gia hợp tác xã; Trình độ năng lực của người dân hạn chế, khó thực hiện được các yêu cầu theo quy định Luật hợp tác xã và tổ chức, vận hành hợp tác xã. Mặt khác, đất của những hộ đồng thuận tham gia hợp tác xã nhỏ lẻ manh mún, không liền lô khoảnh, rất khó khăn trong việc quy tụ đất đai để tạo ra các vùng trồng.

+ Hệ thống điện, nước, giao thông vào các khu sản xuất rất khó khăn dẫn tới việc phát triển trồng Mắc ca chưa đạt tiến độ theo chủ trương của UBND tỉnh đã phê duyệt. Thời gian thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất chưa sát với tình hình thực tế do công tác chuẩn bị cần phải có thời gian dài; việc lập dự án đầu tư để phê duyệt phải có số liệu chi tiết, chính xác về đất đai, lâm nghiệp ...;

 Nhà đầu tư chưa lường hết được những khó khăn vướng mắc về tình hình sử dụng đất, điều kiện địa hình vùng trồng Mắc ca và phong tục, tập quán của người dân trong vùng dự án nên tiến độ triển khai dự án còn chậm theo yêu cầu;

Dương Thị Minh Dịu

Tổ công tác số 2 làm việc với UBND huyện Điện Biên Đông

Vùng trồng cây Mắc ca công nghệ cao của Công ty cổ phần Mắc ca Kinh Bắc Điện Biên tại xã Phì Nhừ huyện Điện Biên Đông