Skip Ribbon Commands
Skip to main content
9/22/2021 12:00:00 AM
Kiểm tra, đánh giá nội dung tiêu chí số 17 về môi trường tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ năm 2021.

Ngày 16/4/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 446/KH-STNMT về việc Kiểm tra, thẩm định đánh giá nội dung tiêu chí số 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điên Biên. Theo đó, ngày 13 - 16/9/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai kiểm tra, hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện nội dung tiêu chí 17 về môi trường tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

Bản Tân Phong 1,Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ

Qua kiểm tra, hiện trên địa bàn xã Si Pa Phìn có 60 cơ sở sản xuất kinh doanh các cơ sở đã thực hiện thu gom, xử lý chất thải cơ bản đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện trồng được 1520 cây bóng mát tại các khu công cộng đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; xây dựng hương ước và triển khai ký kết hương ước trong cộng đồng dân cư cho 12/12 thôn bản. Định kỳ 01 lần/tháng cộng đồng dân cư tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Xã có 01 bãi xử lý rác thải tập chung với diện tích khoảng 3.000 m2 để tập kết và xử lý bằng hình thức đốt và chôn lấp rác thải với tần suất 2 ngày/lần. Đối với các bản vùng cao rác thải được người dân tự thu gom, xử lý bằng hình thức chôn lấp trong khuôn viên vườn nhà, có 550 hộ đào hố chôn lấp rác thải tại vườn nhà (ước tỷ lệ thu gom, xử lý đạt 80%); Xã có 512/840 hộ có chuồng trại hợp vệ sinh theo quy định đạt 61%.

 Tại các buổi kiểm tra, Đoàn đánh giá các chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.7 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đều đã hoàn thành và  chỉ ra một số nội dung xã còn tồn tại, hướng dẫn xã sớm khắc phục. Đồng thời, đề nghị UBND xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể xã trong các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa gắn với giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xử lý chất thải phát sinh từ hộ gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường. Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm kiến nghị UBND huyện, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh cấp kinh phí triển khai xây các công trình bảo vệ môi trường: Xây dựng bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đáp ứng nhu cầu thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, bố trí thùng thu gom chất thải sinh hoạt đáp ứng đủ nhu cầu thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn xã. Phối hợp với UBND huyện tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đóng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các dấu hiệu, hành vi sai phạm trong công tác bảo vệ môi trường.

                                                                             Tin bài: Nguyễn Hiền