Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 25/11/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1023/STNMT-QLĐĐ V/v triển khai thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức công đồng về pháp luật đất đai trên địa bàn cấp huyện

Ngày 25/11/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1023/STNMT-QLĐĐ V/v triển khai thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức công đồng về pháp luật đất đai trên địa bàn cấp huyện

Tải  tài liệu tại đây file1  

Tải tại liệu tại đây file2   

Tải tại liệu tại đây file3

Tải tại liệu tại đây file4

Tải tại liệu tại đây file5

Tải tại liệu tại đây file6

Tải tại liệu tại đây file7