Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/10/2022 12:00:00 AM
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/04/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra. Ngày 04/01/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-STNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.

Theo Kế hoạch được phê duyệt, trong năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập 02 đoàn thanh tra (01 đoàn Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 03 tổ chức; 01 đoàn thanh tra trách nhiệm đối với Trung Tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường) và 04 đoàn kiểm tra chuyên ngành về chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên nước đối với 17 cơ quan, tổ chức.

Hình ảnh đoàn kiểm tra khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2021

Các cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai với mục đích nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước về thực thi pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên nước đối với các cơ sở đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mục tiêu phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm môi trường, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Cũng tại Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 được Giám đốc Sở phê duyệt đã giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra; trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu của công tác quản lý, kịp thời báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện vi phạm hoặc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 cho phù hợp./.

Nguyễn Kiều Tùng