Skip Ribbon Commands
Skip to main content
9/23/2014 12:00:00 AM
Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI)

Đồng chí Phan Hiền chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Trung ương Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 244- QĐ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của ban chấp hành trung ương đang về việc bàn hành Quy chế bầu cử trong đảng; Chị thị số 36-CT/TW ngàu 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời triển khai kế hoạch sồ 32-KH/TU ngày 16 tháng 9 năm 2014 của tỉnh Ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngàu 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.