Skip Ribbon Commands
Skip to main content
10/4/2021 12:00:00 AM
Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Điện Biên thực hiện tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Báo cáo số 227/BC-UBND.

Kết quả triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012

- Việc tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên được quan tâm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án: “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên” đây là dự án thành phần thuộc Quy hoạch Tài nguyên nước của tỉnh.

- Khẩn trương  tổ chức lập, công bố, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh. Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2025 tầm nhìn đến 2035 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh. UBND tỉnh đã Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức công bố và gửi các sở, ngành đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

- Để triển khai có hiệu quả Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng việc thực hiện các nội dung tại quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Văn văn bản số 3306/UBND-KTN ngày 9 tháng 11 năm 2017 về việc chủ trương giao nhiệm vụ xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh; văn bản số 395/UBND-KTN ngày 19 tháng 2 năm 2020 về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước.

- Việc lập, ban hành danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn: Chưa thực hiện.

- Việc tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020: Đã ban hành kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh.

- Việc tiến hành các biện pháp ngăn chặn, hạn chế lan rộng vùng ô nhiễm, xử lý, giảm thiểu ô nhiễm thuộc phạm vi quản lý: UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 4296/KH-UBND ngày 10/11/2020 về Kế hoạch ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước.

- Việc khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất, xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phục hồi nguồn nước nội tỉnh:

Tỉnh chưa thực hiện việc khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất, chưa xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phục hồi nguồn nước nội tỉnh. Hiện nay, dòng chảy tối thiểu của các công trình hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại các Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho các công trình khai thác, sử dụng nước trước khi đi vào hoạt động và theo Quyết định số 1354/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

- Việc quan trắc, giám sát về số lượng, chất lượng nguồn nước, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước: Trên địa bàn tỉnh đã thực hiện lồng ghép việc quan trắc chất lượng nguồn nước mặt của các sông chính trong báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm. Cụ thể:

+ UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 về việc phê duyệt mạng lưới điểm quan trắc môi trường đất, nước và không khí tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013-2015; Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 về việc phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 về phê duyệt Báo cáo chuyên đề Hiện trạng môi trường nước tỉnh Điện Biên. Qua đó đã quan trắc, giám sát đối với 38 mẫu nước trên địa bàn toàn tỉnh (21 mẫu nước mặt và 17 mẫu nước ngầm). Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường nước mặt và nước ngầm còn tương đối tốt.

+ Một số nhà máy thủy điện đang hoạt động đã thực hiện việc lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước và thực hiện việc báo cáo, kết nối truyền dữ liệu về Cục quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thủy điện Nậm Núa, Trung Thu, Long Tạo.

+ Tỉnh Điện Biên chưa hoàn thiện việc xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống giám sát thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh.

- Việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước: Đã ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 về việc phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt và xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh:

+ Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh:

Đã ban hành phương án ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Kế hoạch số 4296/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020; văn bản số 3025/UBND-KTN ngày 13/10/2020 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn liên tục.

+ Phê duyệt 8 vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình khai thác, sử dụng nước mặt, nước ngầm trên địa bàn tỉnh: Nhà máy nước Thành phố Điện Biên Phủ, Tuần Giáo, Tùa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Mường Ảng, Mường Lay và yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm việc đảm bảo an ninh, an toàn các nguồn cấp nước sạch cho sinh hoạt.

- Việc công bố thông tin chất lượng nguồn nước sinh hoạt, cảnh báo hiện tượng bất thường về chất lượng của nguồn nước sinh hoạt đối với các nguồn nước trên địa bàn: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 08 hệ thống cấp nước sinh hoạt thuộc quản lý của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên. Công tác đảm bảo an ninh nguồn nước sinh hoạt được Công ty đặc biệt quan tâm, chú trọng trong việc đầu tư các hệ thống giám sát và công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Tỉnh Điện Biên đã tổ chức việc công bố thông tin, chất lượng nguồn nước sinh hoạt, cảnh báo các hiện tượng bất thường về chất lượng nguồn nước sinh hoạt đối với các nguồn nước trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng và các chuyên mục về tài nguyên nước.

- Việc áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát việc thực hiện quy định về sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương: Để thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Tỉnh đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn; Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 17/03/2020 về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 ban hành Chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Văn bản số 2576/UBND-KTN ngày 01/09/2020 về quản lý, sử dụng và  cv ước nông thôn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vốn vay Ngân hàng Thế giới.

- Việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền:

 Hiện có 29 giấy phép hoạt động tài nguyên nước còn hiệu lực thi hành (20 giấy phép xả nước thải, 07 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và 02 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất).

+ Tình hình khai thác sử dụng nước mặt: Trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 07 công trình khai thác sử dụng nước mặt cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh với tổng công suất là: 28.400 m3/ngày.đêm.

+ Tình hình khai thác sử dụng nước dưới đất: Trên địa bàn tỉnh có 02 công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất với tổng công suất là: 4.180 m3/ngày.đêm.

+ Tình hình xả nước thải vào nguồn nước: Trên địa bàn tỉnh có 20 công trình xả nước thải vào nguồn nước với tổng công suất là: 3.059,9m3/ngày.đêm.

- Việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, số lượng các dự án, các công trình cấp nước sinh hoạt, nước sạch, các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc sự cố ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng gây ra thiếu nước:

+ Đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 23/1/2018 về Kế hoạch thực hiện chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2025; Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2009 về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Văn bản số 1969/UBND-KTN ngày 4 tháng 7 năm 2019 về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch hợp vệ sinh nông thôn; văn bản số 2576/UBND-KTN ngày 1 tháng 9 năm 2020 về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Quyết định số 4296/KH-UBND ngày 10/11/2021 Kế hoạch ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước

+ Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 08 công trình cấp nước cho sinh hoạt; 1.036 công trình cấp nước sạch tập trung; Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2020 là 84,92%.

- Việc tổ chức thực hiện điều hòa, phân phối tài nguyên nước trong phạm vi địa phương: Việc tổ chức chức điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên đảm bảo công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân trên cùng một lưu vực, sông, giữa thượng lưu với hạ lưu; Ưu tiên về số lượng, chất lượng nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp góp phần đảm bảo an ninh lương thực và các nhu cầu thiết yếu khác của người dân. Bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, ngưỡng khai thác nước dưới đất.

- Việc xây dựng cơ sở dữ liệu; quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan triển khai thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Điên Biên”. Hiện nay, đang trong quá trình hoàn thiện đề cương dự án.

- Việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra: Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo ban hành các Quyết định, kế hoạch về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, sự cố ô nhiễm nguồn nước theo các giai đoạn. Trong đó, đã lồng ghép các phương án phòng chống và chủ động ứng phó khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra; Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai mưa lũ. Xây dựng phương án sẵn sàng bố trí các nguồn lực, kịp thời ứng phó, giảm thiểu tối đa các tác hại do nước gây ra.

- Việc ban hành quy trình vận hành hồ chứa: Trên địa bàn hiện có 12 công trình thủy điện được phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa. Trong đó:

+ 05 Công trình được Bộ Công thương phê duyệt: Thủy điện Nậm He, Nậm Mu 2, Nậm Mức, Nậm Núa, Trung Thu.

+ 06 Công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt: Thủy điện Huổi Vang, Mùn Chung 2, Nà Lơi, Na Son, Thác Trắng, Nậm Pay.

+ 01 Công trình trình thủy điện Thác Bay do Công ty Điện lực Điện Biên ban hành.

- Việc công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trong phạm vi địa phương: Đã ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 9/07/2021 về việc phê duyệt và công bố danh mục ao, hồ, đầm phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 73 hồ và 53 ao thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố.

- Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống xâm nhập mặn, sụt, lún đất và sạt, lở bờ, bãi sông trên địa bàn: Đã ban hành Kế hoạch số: 3018/KH-UBND ngày 12/10/2020 Kế hoạch triển khai đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ suối đến năm 2030. Theo đó yêu cầu các địa phương, các cơ quan Nhà nước có liên quan, các tổ chức, cá nhân nâng cao trách nhiệm trong việc ứng phó khắc phục hậu quả do sạt lở bờ sông, bờ suối, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

- Việc phê duyệt, điều chỉnh, thông báo việc truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 9 công trình khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất với tổng số tiền là: 750.779.212 đồng.

- Việc ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên trên địa bàn: Hàng năm đã ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Việc quản lý, sử dụng, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:  Việc quản lý, sử dụng, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; việc bố trí Ngân sách Nhà nước hàng năm được xem xét ưu tiên sử dụng để bảo đảm cho hoạt động bảo vệ tài nguyên nước, cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước, giám sát hoạt động khai thác nước và các hoạt động phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước.

- Đã thực hiện 03 cuộc kiểm tra về chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; giải quyết 03 vụ tranh chấp về tài nguyên nước trên địa bàn huyện Tủa Chùa và Tuần Giáo.

Vũ Ngọc Vương - Giám đốc Sở TN&MT