Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6/5/2021 12:00:00 AM
Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013

Ngày 26/5/2021, tại Báo cáo số 139/BC-UBND  của UBND tỉnh Điện Biên đã tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Qua 8 năm triển khai, tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đối với việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa tỉnh; ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành trên 1.000 văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành đất đai, 2.500 văn bản hướng dẫn, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2013 trên các lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được UBND tỉnh ban hành đúng luật định, đúng thẩm quyền; xử lý kịp thời những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp.

Công tác lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 trên địa bàn được triển khai theo đúng quy định của pháp luật đất đai. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp được lập trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cấp huyện và cập nhật các quy hoạch đô thị phường, thị trấn đã đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất.

Bản đồ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 – khu Trung tâm hành chính chính trị thuộc khu đô thị phía đông thành phố Điện Biên phủ

Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã giao đất, cho thuê đất cho 362 công trình, dự án với diện tích là 37.107.16 ha. Giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho 03 ban quản lý rừng phòng hộ, 02 ban quản lý rừng đặc dụng và Công an tỉnh với tổng diện tích đất là 62.288,76 ha; Giao rừng và cấp Giấy chứng nhận cho 5.263 cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích đất là 275.360,79 ha.

Đã thực hiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh cho 28 công trình với diện tích 35,01 ha; thu hồi  đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cho 183 công trình với diện tích  2.449,19 ha; thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai 19,47 ha; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người 64,13 ha.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có một số điểm mới so với trước đây như: Bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo một cách công khai, minh bạch, khách quan… kết quả thực hiện từ ngày 01/7/2014 đến 31/12/2020, cụ thể:

- Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng là 15.676 người.

- Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 1.346.607 triệu đồng (bồi thường, hỗ trợ về đất: 725.778 triệu đồng; bồi thường tài sản gắn liền với đất tài sản vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi là: 314.189 triệu đồng; các khoản hỗ trợ: 306.640 triệu đồng).

- Tổng số hộ được bố trí tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất là 487 suất; diện tích đất là 4,98ha

          Đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn 02 huyện, thành phố (cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đưa vào vận hành khai thác sử dụng từ tháng 12 năm 2017 trên 09/09 xã, phường với 54.570 thửa đất; cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Tủa Chùa đưa vào vận hành thử nghiệm tại Trung tâm quản lý đất đai huyện Tủa Chùa vào tháng 11 năm 2020 trên 12/14 xã với 174.153 thửa đất).

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận trên cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Đến nay, trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành mục tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 90,11% so với diện tích cần cấp lần đầu cấp 312.242 Giấy cho các hộ gia đình, tổ chức với diện tích 629.943,57 ha (cấp 2.891 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức với tổng diện tích là 72.078,6 ha; cấp 309.351 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư với tổng diện tích 557.864,97 ha).

Về tiếp nhận, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai: Giai đoạn từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.386 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai; qua phân loại xử lý đơn có 1.276 đơn đủ điều kiện xử lý, 110 đơn không đủ điều kiện xử (trong đó: có 117 đơn khiếu nại; 19 đơn tố cáo; 457 đơn tranh chấp đất đai, còn lại 683 đơn kiến nghị, phản ánh). Kết quả xử lý: Số đơn (vụ việc) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 23 vụ việc (khiếu nại: 17 vụ việc; tranh chấp đất đai: 06 vụ việc); số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 494 đơn; hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền: 759 văn bản.

Báo cáo đã đánh giá, làm rõ những hạn chế vướng mắc trong việc thi hành Luật Đất đai chủ yếu về việc triển khai thực hiện một số công trình, dự án theo Kế hoạch sử dụng đất hàng năm chậm so với kế hoạch. Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính tính đến thời điểm hiện tại mới triển khai được 70/130 xã, phường, thị trấn, trong đó, có 10 xã có bản đồ được thành lập từ năm 2005, mặc dù đã được số hóa đưa về hệ tọa độ VN 2000 nhưng chưa được cập nhật chỉnh lý thường xuyên, hiện trạng sử dụng đất biến động, thay đổi nhiều so với thực tế, gây khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Công tác quản lý nhà nước về đất của một số đơn vị cấp xã còn buông lỏng, việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm nhà trên đất nông lâm nghiệp còn phổ biến ở vùng sâu, vùng xa. Nguồn ngân sách thiếu, chậm phân bổ trong khi nguồn thu của tỉnh không đảm bảo nên các công trình dự án trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bị cắt giảm, hoặc chậm triển khai và triển khai kéo dài nhiều năm, nhất là các dự án quy hoạch xây dựng phát triển hạ tầng gây khó khăn trong việc hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục về giao đất, thuê đất…

Đồng thời, Báo cáo cũng đưa ra kiến nghị một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai trong thời gian tới để góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đi vào nề nếp, giữ vững kỷ cương pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Lò Hồng