Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/11/2021 12:00:00 AM
Tiếp nhận sản phẩm Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên”

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tiếp nhận bộ sản phẩm thuộc dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên” từ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đây là dự án thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015.

Bộ sản phẩm tiếp nhận bàn giao bao gồm: Báo cáo kết quả điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất của 08 xã, thuộc 03 huyện trên địa bàn tỉnh gồm các xã: Chung Chải, Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé), Vàng Đán, Nà Hỳ, Na Cô Sa, Nà Bủng (Huyện Nậm Pồ), Thanh Yên, Noong Luống (huyện Điện Biên); Đĩa CD ghi toàn bộ kết quả dự án; các lỗ khoan khai thác nước dưới đất được bàn giao tại thực tế.

Sản phẩm dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên” là cơ sở để xây dựng các công trình khai thác nước nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong thời gian tới./.

                                                                          Thanh Thủy.