Skip Ribbon Commands
Skip to main content
2/14/2022 12:00:00 AM
Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trong Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 26/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 159/KH-STNMT về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, theo đó toàn bộ nội dung Kế hoạch được triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trong Sở.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN trong Sở; Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, đơn vị chuyên môn trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, TC đảm bảo tính khả thi, hiệu quả thiết thực.

Để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nội dung Kế hoạch, Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phải coi công tác PCTN, TC là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài; quá trình tố chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với trách nhiệm của từng phòng, đơn vị, cá nhân người đứng đầu và thời hạn thực hiện cụ thế; có sự phổi hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các phòng, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Các nội dung PCTN, tiêu cực năm 2022 được Sở triển khai thực hiện, cụ thể: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN: Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thông tin kịp thời kết quả công tác đấu tranh PCTN, TC đến cấp có thẩm quyền theo quy định, đồng thời chủ động lựa chọn hình thức, nội dung công khai kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng, các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ được phát hiện (nếu có).

- Thực hiện công khai, minh bạch về tồ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị: Thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ, kịp thời các lĩnh vực, nội dung phải công khai theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan đảm bảo về thời gian, thời điếm công khai, nội dung công khai, hình thức công khai. Ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch về tố chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Kiểm soát xung đột lợi ích: Chủ động giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức đảm bảo tính khách quan, đúng đắn, trung thực và có biện pháp xử lý phù hợp khi phát hiện dấu hiệu xung đột lợi ích nhằm kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định.

- Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp theo quy định. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để áp dụng tại đơn vị mình, việc xây dựng phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức tiêu chuẩn, đảm bảo cơ quan hoạt động hiệu quả.

- Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp: Thực hiện rà soát và hoàn thiện quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trong Sở gắn với việc thực hiện có hiệu quả quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị và phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhất là người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của Luật PCTN năm 2018; kịp thời chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Chuyển đổi vị trí công tác của cản bộ, công chức, viên chức: Tổ chức rà soát công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, xác định các vị trí công tác phải thực hiện chuyển đổi, vị trí công tác dễ phát sinh tham nhũng và xây dựng kế hoạch chuyến đối vị trí công tác đảm bảo các nguyên tắc theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về “Vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi”.

- Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập: Ban hành kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện công khai sau kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị khi có hướng dẫn của UBND tỉnh; triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai đảm bảo phương thức, thời điểm, nội dung và thực hiện công khai bản kê khai theo quy định.

- Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị khi đế xảy ra tham nhũng: Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu thuộc thấm quyền của cơ quan, đơn vị khi xảy ra vụ việc liên quan đến tham nhũng; rà soát các quy định về quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của người đúng đầu, cấp phó của người đứng đầu đảm bảo rõ nguyên tắc, lĩnh vực nội dung và đơn vị được phân công phụ trách, thẩm quyền xử lý làm cơ sở cho việc tố chức thực hiện và xem xét xử lý trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng.

- Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán: Thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, chi phí, giảm đầu mối và giảm tiếp xúc trực tiếp trong quá trình giải quyết công việc, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và Văn bản số 1598/UBND-KT ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh.

- Công tác tự kiểm tra nội bộ: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, công khai địa chỉ, đường dây nóng, hòm thư điện tử, mở rộng các hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo; thường xuyên, kịp thời giám sát, xử lý công chức, viên chức có biểu hiện các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm quy tắc ứng xử.

- Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm đảm bảo việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời gắn với xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm (nếu có).

- Phát huy vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng: Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên các cấp tham gia công tác đấu tranh phòng, chổng tham nhũng; kịp thời thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp thu, trả lời và xử lý kịp thời các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, phản ánh của các cơ quan thông tin, báo chí về những hành vi tiêu cực, phiền hà, nhũng nhiễu của công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Cũng trong Kế hoạch PCTN, TC năm 2022, Sở đã giao Thanh tra Sở là đầu mối, theo dõi và thực hiện chế độ báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét xử lý theo quy định./.

Nguyễn Kiều Tùng