Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trung tâm Phát triển quỹ đất

* Giám đốc: Hoàng Việt Xuân
Điện thoại  CQ: 02153.812.450             
Email: xuanhv.stnmt@dienbien.gov.vn         

* Phó giám đốc: Nguyễn Thành Trung
Điện thoại  CQ: 02153.720.829              
Email: trungnt.stnmt@dienbien.gov.vn

1. Vị trí, chức năng

a) Vị trí

Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật;

Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Chức năng

Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao;

- Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai;

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Lập phương án sử dụng đất, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

- Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức thực hiện

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

c) Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

d) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

đ) Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với các đơn vị liên quan và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất có: Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triên quỹ đất thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các tổ chức trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất gồm có:

-

 

d) Số lượng người làm việc:

- Số lượng viên chức thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất nằm trong tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tài nguyên và Môi tường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất hàng năm.

- Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Cơ chế tài chính

Thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội Vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyện và Môi trường.