Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giá đất

Tên tài liệu Chọn
Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND V/vBan hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh ĐB từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 Tải về
Bảng giá đất năm 2013 Tải về
Bảng giá đất năm 2014 Tải về
V/v đề nghị xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại khu TĐC bản Hón, thị trấn Mường Mường Ẳng để XD các công trình trên địa bàn huyện Mường Ảng tỉnh ĐB Tải về
thông báo Tải về
thông báo dgts Tải về
thông báo dgts1 Tải về
104 Tải về
Trang trước Trang sau