Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

141/STNMT-VP
Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm các cấp Hội Liện hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước
0
0
25/07/2017
25/07/2017
Số hiệu Trích yếu