Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

215/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện DA công trình sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh bản Hua Sim 1 và Hua Sim 2 xã Chung Chải huyện Mường Nhé tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
31/07/2017
31/07/2017
Số hiệu Trích yếu