Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

214/TTr-STNMT
V/v ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
27/07/2017
27/07/2017
Số hiệu Trích yếu