Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

16/2017/TT-BTNMT
Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai trạng, sử dụng tài nguyên nước
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên nước
Thông tư
25/07/2017
15/09/2017
Số hiệu Trích yếu