Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

574/CV-STNMT
V/v đánh giá sự tác động của việc ban hành quy chế phối hợp quản nhà nước về Khí tượng Thuỷ văn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Công văn
07/08/2017
07/08/2017
Số hiệu Trích yếu