Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

19/2017/QĐ-UBND
Ban hành mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đội tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ chia tiền thu các khoản, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
10/08/2017
20/08/2017
Số hiệu Trích yếu