Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

241 /TTr-STNMT
V/v giao nhiệm vụ, XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB cho Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Tờ trình
14/08/2017
14/08/2017
Số hiệu Trích yếu