Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

603/STNMT-QLĐĐ
Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tách từ hộ tái định cư hợp pháp trên địa bàn thị xã Mường Lay
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
17/08/2017
17/08/2017
Số hiệu Trích yếu