Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

156/BC-STNMT
Tổng hợp nhưng khó khăn, vướng mắc và đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2014/NĐ-CP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
17/08/2017
17/08/2017
Số hiệu Trích yếu