Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

157/BC-STNMT
V/v tiếp thu, giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
21/08/2017
21/08/2017
Số hiệu Trích yếu