Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1533/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ
V.v thống kê, báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất cơ sở, tôn giáo, tín ngưỡng ở các địa phương
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Công văn
28/08/2017
28/08/2017
Số hiệu Trích yếu