Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1556/TCQLĐĐ-TTĐTĐĐ
Cử người tham dự hội nghị tập Huấn chuyên môn nghiệp vụ về QLĐĐ về công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Công văn
31/08/2017
31/08/2017
Số hiệu Trích yếu