Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

4766/BTNMT-PC
V/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Công văn
12/09/2017
12/09/2017
Số hiệu Trích yếu