Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1661/TNN-NM
V/v góy ý cho dự thảo thông tư Hướng dẫn xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ du hồ chứa, đập dâng
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên nước
Công văn
12/09/2017
12/09/2017
Số hiệu Trích yếu