Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

299/TTr-STNMT
V/v triển khai các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 2053/QĐ-TTg....thực hiện thỏa thuận Pais về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Tờ trình
04/10/2017
04/10/2017
Số hiệu Trích yếu