Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

298/TTr-STNMT
V/v ban hành kế hoạch triển khai việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/72017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Tờ trình
04/10/2017
04/10/2017
Số hiệu Trích yếu