Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

294/TTr-TCTLN
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ....bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ (Đợt 13)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
29/09/2017
29/09/2017
Số hiệu Trích yếu