Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

717/STNMT-VP
V/v thẩm định TTHC lĩnh vực đất đai thuôc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã chuẩn hóa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
27/09/2017
27/09/2017
Số hiệu Trích yếu