Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

175/BC-STNMT
Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ đầu tư XD nhà máy xử lý rác thải Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Báo cáo
26/09/2017
26/09/2017
Số hiệu Trích yếu