Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

194/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
26/10/2017
26/10/2017
Số hiệu Trích yếu