Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

315/TTr-STNMT
đề nghị ủy quyền cho UBND thành phố Điện Biên Phủ quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình: Cải tạo suối Hồng Lứu thuộc Dự án " Chương trình đô thị Miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ" giai đoạn 2(2017-2020)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
30/10/2017
30/10/2017
Số hiệu Trích yếu