Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

36-KH/ĐU
Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ chính trị quy định giám sát trong Đảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
31/10/2017
31/10/2017
Số hiệu Trích yếu