Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

202/BC-STNMT
Cung cấp thông tin số liệu phục vụ lập QH tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Báo cáo
01/11/2017
01/11/2017
Số hiệu Trích yếu