Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

203/BC-STNMT
Tình hình thực hiện Nghị Quyết số 19/NP-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/ NQ-Cp ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016 và năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Báo cáo
02/11/2017
02/11/2017
Số hiệu Trích yếu