Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

320/TTr-STNMT
Về việc cho phép UBND huyện Mường Nhé thực hiện dự án và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mường Nhé
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/11/2017
02/11/2017
Số hiệu Trích yếu