Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

322/TTr-TCTLN
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Khu tái định cư Khe Chít mở rộng (Giai đoạn I) (đợt 10).
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
03/11/2017
03/11/2017
Số hiệu Trích yếu