Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

323/TTr-TCTLN
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình : (Điểm tái định cư Khe Chít số 2), đợt 9
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
03/11/2017
03/11/2017
Số hiệu Trích yếu