Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

28/2017/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 và Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
06/11/2017
16/11/2017
Số hiệu Trích yếu